Premiekorting wordt tegemoetkoming

Met ingang van 01 januari 2016 is de WTL (Wet tegemoetkoming loondomein) in werking getreden. Een belangrijke wijziging als gevolg van deze wet is, dat per 01 januari 2018 de premiekortingen, voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapte werknemers en oudere werknemers, worden vervangen door een LKV (Loonkostenvoordeel).

De tegemoetkoming voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking worden pas na afloop van het jaar uitbetaald. Er is dus geen sprake meer van een korting op de WIA/WAO- en WW-premie die in de maandelijkse aangifte loonheffing verrekend wordt. Ook de lopende premiekortingen zullen worden omgezet in een loonkostenvoordeel.

Loonkostenvoordelen

Er komen vier soorten loonkostenvoordelen, te weten:
– voor de oudere werknemer,
– voor de arbeidsgehandicapte werknemer,
– voor de doelgroep banenafspraak,
– voor het herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer, die al in dienst is en arbeidsongeschikt is geraakt.

De voorwaarden blijven nagenoeg gelijk. De werknemer moet over een doelgroepverklaring beschikken. Een oudere werknemer moet bij aanvang 56 jaar of ouder en tevens uitkeringsgerechtigd zijn. Voor de overige LKV’s moet de werknemer een arbeidsbeperking hebben.

De loonkostenvoordelen zullen pas na afloop van het jaar, in de loop van het volgende jaar, door de belastingdienst worden uitbetaald. Het kan in de loonaangifte door de salarisadministratie worden aangevraagd. De hoogte van de nieuwe voordelen bedragen een vast bedrag per werknemer per uur met een maximum per jaar. Met uitzondering van het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte werknemer, kan werkgever gedurende drie jaar een loonkostenvoordeel aanvragen.

Bron; HR Rendement 3-2016